OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Ds. Jacobus Overduin - 1851-1928 Ds. Jacobus Overduin - 1851-1928

Jacobus Overduin 1851-1928

Elisabeth Catharina Selier 1850-1925

--------------------

zoon

Daniel Christiaan Overduin sr. 1875-1946

Neeltje Ravensberg

--------------------

zonen

Pieter Overduin 1915-1995

Gerrit Overduin [vader van ds.Daan Chr.Overduin jr. H'sum]

--------------------

Notities bij Daniel Christiaan Overduin

Uit het leven van:

ds. D. Chr. Overduin 1875-1946

De naam Overduin heeft een bekende klank in kerkelijk Nederland. Vele leden uit dit geslacht hebben verschillende kerken uit de gereformeerde gezindte als predikant gediend. Het waren veelal mensen die er op de ene of andere wijze wat uitsprongen.

Stamvader van het geslacht was ds.Jacobus Overduin (1851-1928), die van 1898 tot 1923 de Kruisgemeente (later gereformeerde gemeente) van Lisse diende. Van zijn twaalf kinderen werden er drie predikant. Een van hen was Daniël Christiaan (1875-1946).

--------------------

Ds. Daniël Christiaan Overduin [1875-1946] was voor de Tweede Wereldoorlog een markante persoonlijkheid binnen de Gereformeerde Gemeenten. Hij ging door voor een individualist, die zich maar moeilijk kon schikken in de verplichtingen die een kerkelijk samenleven met zich meebracht. Dat bracht hem nogal eens in conflict met de meerdere kerkelijke vergaderingen.

Rond 1910 stond hij met de gemeente Amsterdam enige tijd buiten het kerkverband. Na verzoening keerde hij met zijn gemeente in 1912 tot de Gereformeerde Gemeenten terug. Achttien jaar later,hij was toen predikant in Giessendam en had een reeks van moeilijkheden achter de rug, kwam het opnieuw tot een breuk met de Gereformeerde Gemeenten. Ditmaal was de scheiding definitief. Van 1930 tot zijn overlijden in 1946 diende ds. Overduin een Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband te Rotterdam.

--------------------

Het is eigenlijk heel opmerkelijk dat over deze non-conformist in de gereformeerde gezindte niet eerder een publicatie is verschenen. Wellicht was de betekenis van zijn kerkelijke actie te gering. De conflicten waarin hij verwikkeld raakte hadden daarvoor een te persoonlijk karakter en waren te veel plaatselijk bepaald. Anderzijds is de prediking van deze voorganger velen tot zegening geweest. Daarom is de publicatie "Niets van ons, maar 't al van Hem; uit het leven van

ds.D. Chr. Overduin", ook al verschijnt ze meer dan vijftig jaar na zijn verscheiden, zeker gerechtvaardigd.

--------------------

Het is een verdienste van de auteur, F. van Holten, dat hij van ds. Overduin geen conflicten-dominee" heeft gemaakt. Hij verdoezelt de spanningen, moeilijkheden en conflicten niet, maar plaatst de schijnwerper elders. Naar zijn opvatting was er bij ds. Overduin sprake van een fundamenteel andere visie op kerk en staatkunde dan bij de meeste van zijn ambtgenoten in de Gereformeerde Gemeenten.

--------------------

In het hoofdstuk "Samenvatting en conclusie" gaat de schrijver daar nader op in. Hij plaatst ds. Overduin naast ds. Boone in een nevenstroom, die sterk leefde bij het oude theocratische gedachtegoed, dat gekenmerkt wordt door een verlangen naar herstel van Nederlands kerkstaat en een huiver voor een sterke organisatie en de opbouw van een 'zuil'.

Het boek valt in twee gedeelten uiteen. In de eerste zeven hoofdstukken tekent de schrijver het leven van ds. Overduin. Tussen de opsomming van feiten en data probeert hij ook iets te schetsen van het geestelijk klimaat dat in die jaren in de Gereformeerde Gemeenten heerste.

In het tweede gedeelte van het boek besteedt de auteur daaraan nog meer aandacht als hij ds. Overduins tweede Rotterdamse periode (1930-1946) belicht. Tevens gaat hij nader in op de opvattingen van ds. Overduin met betrekking tot kerk en staat. Ten slotte stelt hij de nagelaten preken en brieven van de predikant aan de orde, alsmede de wijze waarop door anderen over hem geschreven is.

Op deze wijze ontstond een geschreven portret dat meer aantrekt dan afstoot. Overduins kerkelijke gang moge als weinig aantrekkelijk beoordeeld worden, de beschrijving van zijn prediking en pastoraat roept gevoelens van achting en weemoed op.

Dit verzorgd uitgegeven boek is redelijk geïllustreerd, zij het dat het grotendeels bekende, reeds eerder gepubliceerde foto's zijn. Een literatuurlijst is als bijlage opgenomen, een register van persoonsnamen ontbreekt.

Data

Grootte 2.89 MB
Downloads 1.036
Aangemaakt 19-03-2015
Gewijzigd 05-12-2016

Download