OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Uitgeschreven preken

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Efeze 2: 20 - Joden en heidenen zijn gebouwd op een hoeksteen Jezus Christus - 1915 Efeze 2: 20 - Joden en heidenen zijn gebouwd op een hoeksteen Jezus Christus - 1915

Datum 6-9-1915 - Leerrede te Lisse -

ds. Jan Overduin

--------------------

Leerrede van ds. J. Overduin gehouden bij gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig bestaan der Gereformeerde Gemeente te Lisse op 6 September 1915. Vooraf met een kort overzicht der Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Lisse. Met een voorwoord van ds. J. Overduin en H. v. Voorst Jz.

--------------------

-biografie: Geboren 17 november 1881 te Kampen, Overleden 14 mei 1963 te Sliedrecht. Geref. Gem. Moerkapelle 1918, Gouda 1922, Rotterdam 1924, Werkendam 1925, Sliedrecht 1-9-1929, idem (Geref. Gem. in Hersteld Verband), emeritus 1957, Chr. Geref. 1962

--------------------

Ds. J. Overduin was zeer bewogen met lot der armen. Toen hij in Moerkapelle predikant was wist hij eens bij twee rijke boeren en koe los te krijgen. Beide dieren werden geslacht en het vlees werd onder de armen in de gemeente verdeeld. Wanneer ds. Overduin van huis ging en hij had geld op zak, dan was het zeker dat er bij thuiskomst geen cent meer in zijn bezit was. Zo had hij eens in de winkel van P. Meijer, (deze verkocht o.a. ook speelgoed) voor een flink bedrag gekocht en bracht dit bij een groot gezin dat dit zelf niet kon betalen.

Wat levenswandel betreft was ds. Overduin nauwgezet; toch kon hij soepel zijn wat betreft de in die tijd geldende regels aangaande de Zondagsheiliging, als het om kerkbezoek ging.

Kon je door omstandigheden niet lopend naar de kerk, of woonde iemand ver van de kerk, dan adviseerde hij om op de fiets te gaan of zelfs met openbaar vervoer.

Bij zijn voorwoord tijdens zijn intrede vertelde ds.J Overduin iets over spanningen en moeite die hij en zijn broer ds. D.C. Overduin uit Giessendam hadden met de leiding van het kerkverband der Gereformeerde gemeente. Ds. G.H. Kersten (oprichter van de Staatkundig Gereformeerde partij) was een dominant figuur, maar ook de “Overduinen” waren niet voor een kleintje vervaard, zeker broer “Daan” uit Giessendam. Verschillende malen werden op bovenkerkelijke vergaderingen (Classis, Particuliere synode en Generale synode) bezwaren ingebracht tegen de gebroeders ‘Overduin’.

Kerkrechtelijk hielden zij zich niet aan de de afspraken, b.v. zij hadden geen bezwaar om buiten het eigen kerkverband te preken. Over de prediking en leer werd gezegd: “In de prediking wordt te weinig de verantwoordelijkheid van de mens gehandhaafd”. Ds. D.C. Overduin te Giessendam had op 2e Kerstdag 1929 in zijn preek de gemeente er op gewezen dat er herders waren die hun roeping wel en herders die hun roeping niet verstonden. Vooral zij die aan politiek deden (bedoeld werd op het feit dat ds. Kersten voor de S.G.P. in de 2e kamer zat). Tot in de generale Synode werd gesproken over de gebroeders Overduin. Men stelde een commissie in om de gebroeders te vermanen en te proberen hen tot inkeer te brengen. Tijdens die bijeenkomst, waar ook ds. Kersten deel van uit maakte, werd openhartig en broederlijk met elkaar gesproken. Bij het afscheid nemen zei ds. Kersten tegen ds. Overduin: “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald,” waarop Overduin antwoordde: “Dat geldt ook voor u, broeder Kersten”.

Maar spanningen bleven. O.a. de gebroeders Overduin wilden geen propaganda maken voor de S.G.P. Weer ging er een commissie op pad naar de ‘Overduinen’. Dat waren ds. Fraanje en ds. Kersten. (beide heren waren tegenpolen van elkaar wat betreft opleiding van predikanten) Dit lokte de volgende verwelkoming uit tijdens hun bezoek ten huize van ds. D.C. Overduin te Giessendam. Ds. Daan zei: “Toen zijn Herodes en Pilatus vrienden geworden, komt u binnen”.

Na een lange bespreking om de gebroeders tot de orde te roepen was uitendelijk het resultaat dat ds. D.C. Overduin zei: “We hebben aan één paus al genoeg en wij willen je groeten!!”

De sfeer tussen de Overduinen en met name ds. D.C. Overduin en de ‘bovenkerkelijke vergaderingen’ van de kerk werd er niet beter op. De karakters van de predikanten Kersten en Overduin botste, er was geen ruimte om met elkaar verder te gaan. Inhoudelijke meningsverschillen met elkaar oplossen met totaal uiteenlopende karakters bleek toch niet mogelijk.

Op 22 februari 1930 deelde de kerkenraad van de Gereformeerde gemeente te Sliedrecht mede dat zij zich heeft losgemaakt uit het kerkverband der Gereformeerde gemeente, ook de kerk te Giessendam.

Zo ontstond er weer een nieuw kerkverband: Gereformeerde gemeente (Hersteld Verband). Overduin, J. (1881-1963)

Data

Grootte 6.33 MB
Downloads 683
Aangemaakt 13-05-2017
Gewijzigd 12-05-2021

Download