OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 1 - De Troost van zondag 1 - [slot]1979 Zondag 1 v/a 1 - De Troost van zondag 1 - [slot]1979
Datum 7-1-1979 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin.

------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 1 [slot]-

Vraag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben , die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alleheerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Vraag 2. Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

-------------------

lezen: Psalm 130: 1-8 - 1- Een lied Hammaälôth. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE! 2- Heere! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. 3- Zo Gij, HEERE! de ongerechtigheden gadeslaat; Heere! wie zal bestaan? 4- Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. 5- Ik verwacht den HEERE; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. 6- Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen. 7- Israël hope op den HEERE; want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing. 8- En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

-------------------

De Troost van zondag 1.

-------------------

zingen: ps.130:1,2 - ps.19:4,5 - ps.25:2.

Data

Grootte 7.59 MB
Downloads 579
Aangemaakt 04-02-2013
Gewijzigd 19-02-2018

Download