OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 1 v/a 2 -  Nodig te weten - 1979 [1] Zondag 1 v/a 2 - Nodig te weten - 1979 [1]
Datum 21-1-1979 - middagdienst - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------

Heidelbergse Catechismus Zondag 1 v/a 2

Vraag 2. Hoe veel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Drie stukken. Ten eerste: hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere: hoe ik van al mijn zonden verlost worde. En ten derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

--------------------

LEZEN: Lukas 18:9-14

9 En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis: 10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een farizeeër, en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. 13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! 14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

--------------------

NODIG TE WETEN.

--------------------

zingen ps.32:1,2,3,4,6.

Data

Grootte 7.46 MB
Downloads 631
Aangemaakt 05-02-2013
Gewijzigd 19-02-2018

Download