OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Catechismus

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zondag 4 - Samenvatting 1/4 - Wij liggen gans verloren - 1982 Zondag 4 - Samenvatting 1/4 - Wij liggen gans verloren - 1982
Datum 17-1-1982 - Samenvatting van Zondag 1 t/m 4

middagdienst - ds.D.Chr.Overduin.

------------------------

lezen: Romeinen 2: 12-29 - Want zovelen, als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en zovelen, als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden; (Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden; Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet; Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten mede getuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende).

In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus Christus, naar mijn Evangelie. Zie, gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet; en roemt op God, En gij weet Zijn wil, en beproeft de dingen, die daarvan verschillen, zijnde onderwezen uit de wet; En gij betrouwt uzelven te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen, die in duisternis zijn; Een onder richter der onwijze, en een leermeester der onwetenden, hebbende de gedaante der kennis en der waarheid in de wet.

Die dan een anderen leert, leert gij uzelven niet? Die predikt, dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt, dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Die op de wet roemt, onteert gij God door de overtreding der wet? Want de Naam van God wordt om uwentwil gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven is.

De Joden en de besnijdenis -

Want de besnijdenis is wel nut, indien gij de wet doet; maar indien gij een overtreder der wet zijt, zo is uw besnijdenis voorhuid geworden. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden? En zal de voorhuid, die uit de natuur is, als zij de wet volbrengt, u niet oordelen, die door de letter en besnijdenis een overtreder der wet zijt? Want die is niet een Jood, die het in het openbaar is; noch die is de besnijdenis, die het in het openbaar in het vlees is; Maar die is een Jood, die het in het verborgen is, en de besnijdenis des harten, in den geest, niet in de letter, is de besnijdenis; wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God.

---------------------

WIJ LIGGEN GANS VERLOREN.

---------------------

zingen: ps.6:1,2 - ps.143:2 - ps.51:4,5,6

Data

Grootte 7.01 MB
Downloads 763
Aangemaakt 11-03-2013
Gewijzigd 18-02-2018

Download