OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 50: 19 - Mattheus 28 - Het verleden als een.. ondraaglijke of gedragen last  - 1984 Genesis 50: 19 - Mattheus 28 - Het verleden als een.. ondraaglijke of gedragen last - 1984
Datum 31-12-84 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 50: 19 [lezen:15-21]

19. En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God?

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/50.html

-------------------------

lezen: Mattheus 28: 1-7

1.En laat na de sabbat, als het begon te lichten, tegen den eersten dag der week, kwam Maria Magdalena, en de andere Maria, om het graf te bezien. 2. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving; want een engel des Heeren, nederdalende uit den hemel, kwam toe, en wentelde den steen af van de deur, en zat op denzelven. 3. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. 4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden. 5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was. 6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft. 7. En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.

-------------------------

Het verleden als een.. ondraaglijke of gedragen last.

-------------------------

zingen: ps.89:7 - ps.79:4 - ps.77:7,8 - ps.69 14.

Data

Grootte 4.94 MB
Downloads 432
Aangemaakt 26-03-2013
Gewijzigd 16-12-2018

Download