OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Zacharia 13: 1 - De overvloeiende fontein - 1984 - nbHA Zacharia 13: 1 - De overvloeiende fontein - 1984 - nbHA
Datum 27-5-1984 - nabetrachting Heilig Avondmaal - ds. D.Chr. Overduin.

--------------------------

tekst: Zacharia 13: 1. [lezen:1-2]

1. Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid.

2. En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen.

--------------------------

lezen: Handelingen 2: 37-40 [lezen:37-40]

37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? schilderij van Masaccio: Petrus verricht de doop

38. En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

39. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

40. En met veel meer andere woorden betuigde hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt behouden van dit verkeerd geslacht!

--------------------------

DE OVERVLOEIENDE FONTEIN.

--------------------------

zingen: ps.130:2 - ps.32:1 - ps.86:4,5,6 - ps.93:4.

Data

Grootte 7.71 MB
Downloads 312
Aangemaakt 26-07-2016
Gewijzigd 26-09-2016

Download